NORMES D’ÚS DEL CENTENARI DE JOAN FUSTER (1922-2022)

NORMES D’ÚS DE L’ESPAI JOAN FUSTER AMB MOTIU DEL CENTENARI DE L’ESCRIPTOR

 

El 2022 farà cent anys del naixement del gran escriptor valencià Joan Fuster, nascut a Sueca el 1922 i mort a la mateixa ciutat el 1992. De la mateixa manera que l’Ajuntament de Sueca, moltes altres institucions tenen el propòsit de celebrar l’esdeveniment amb iniciatives culturals, educatives, editorials o d’altre tipus, destinades a posar en relleu l’alt valor del llegat intel·lectual de l’assagista.

Sueca s’honora amb el fet que aquest llegat està singularment representat en la ciutat, més que en qualsevol altra, per l’Espai Joan Fuster, que conserva les seues col·leccions artístiques, documentals i bibliogràfiques i en difon el seu contingut amb un Museu, una Aula Didàctica de Cultura Contemporània i un Centre de Documentació, en la gestió i manteniment dels quals el municipi participa de manera decisiva, de la mateixa manera que ho fa per mitjà de sessions culturals, exposicions i altres activitats.

El mateix Espai i els fons custodiats en ell són demanats i cedits habitualment per a la realització de reunions acadèmiques o literàries, programes televisius o radiofònics, il·lustració o edició de llibres, exposicions, concerts i altres actuacions. En previsió que aquesta demanda es multiplicarà de manera molt notable amb motiu del Centenari, i amb la voluntat de poder contribuir a satisfer-la, es considera necessari establir unes normes extraordinàries que permeten posar en servei àgilment i eficaçment els recursos humans i materials de què disposa l’Espai Joan Fuster en circumstàncies regulars.

Aquestes normes fan referència a cessió de locals, préstec temporal d’objectes per a finalitats culturals –particularment les expositives–, visites individuals o grupals, actes públics, realització de programes audiovisuals, digitalització de documents i altres usos relacionats amb els serveis de l’Espai.

Ateses aquestes premisses, les institucions que vulguen comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament i de l’Espai amb aquestes finalitats durant l’any 2022 hauran de seguir les pautes de procediment que tot seguit s’indiquen, tenint en compte que tindran prioritat les institucions de caràcter oficial i públic explícitament compromeses com a col·laboradores del Centenari en el el marc previst per la Generalitat Valenciana.

 

Sol·licitud

Caldrà presentar una sol·licitud que continga la informació següent:

  1. Institució sol·licitant i persona de contacte.
  2. Memòria raonada de l’activitat per a la qual es demana, indicant si serà gratuïta o no, les dates i el lloc de realització.
  3. Noms, qualificació professional i altres dades identificatives de les persones que han de dur a terme la iniciativa per a la qual es demana la col·laboració de l’Espai.
  4. Si escau, justificació escrita de reunir les condicions legals o d’altre tipus exigibles per difondre elements que puguen tenir drets d’autoria; fer exposicions públiques de documents o obres d’art; assegurança i transport en condicions adequades de materials sol·licitats, etc.
  5. Compromís d’inserir textualment i gràfica les identificacions de l’Ajuntament de Sueca i l’Espai Joan Fuster en els resultats finals de la iniciativa presentada i en la seua publicitat.

 

Terminis per a la sol·licitud

  • Per a activitats a realitzar entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2022, cal presentar les sol·licituds abans del 15 de novembre de 2021.
  • Per a activitats a realitzar a partir de l’1 de juny de 2022, cal presentar les sol·licituds abans del 15 d’abril de 2022.
  • Es tractarà d’atendre favorablement les sol·licituds que, per motius raonats, es presenten fora de termini per als períodes prevists, sempre que no interferesquen en la realització d’activitats ja incloses en la programació de l’Espai, d’acord amb els punts 1 i 2 d’aquest apartat.

 

Informe d’activitat

En el cas que la sol·licitud s’aprove i l’activitat es realitze, la institució organitzadora es comprometrà a lliurar a l’Espai un informe sobre ella, si escau acompanyat de documentació gràfica o audiovisual, publicacions i informacions a què haja donat lloc o altres dades útils per a ser conservades i agrupades en una memòria general que es podria donar a conèixer amb posterioritat, al final del Centenari.

 

Presentació i gestió de les sol·licituds

Caldrà presentar-les, per escrit, en els terminis indicats a l’adreça electrònica de l’Espai Joan Fuster (espaijoanfuster@espaijoanfuster.org), des d’on es comunicaran als serveis de la Regidoria de Cultura. Es resoldran com és habitual des de la Direcció de l’Espai, d’acord amb les característiques del material sol·licitat, la viabilitat del projecte, la seua oportunitat en el marc del Centenari i la possible duplicitat o coincidència en dates o objectius amb projectes ja presentats o aprovats, sobretot si impliquen préstec, cessió o ús dels mateixos elements, efectes o espais.

 

Vigència d’aquesta normativa

Aquestes normes d’ús estaran vigents fins que finalitzen els actes del Centenari i podran ser consultades al web www.espaijoanfuster.org i a través de les xarxes socials associades a l’Espai Joan Fuster.

REGLAMENT DEL FONS BIBLIOGRÀFIC, HEMEROGRÀFIC I ARXIVÍSTIC DE CASA JOAN FUSTER

REGLAMENT DEL FONS BIBLIOGRÀFIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegat testamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3 de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, Joan Baldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen i reglamenten el Fons Bibliogràfic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-
Dels materials i les seccions que constitueixen el fons bibliogràfic:

·Secció A o Biblioteca Joan Fuster Ortells (BJFO)
Està formada per la col·lecció bibliogràfica del llegatari existent al seu domicili particular del carrer de Sant Josep el dia de la seua defunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992. Integren aquesta col·lecció els llibres i fullets impresos.
En cap dels casos no es podrà fer expurgació d’exemplars obsolets, deteriorats, mutilats o
duplicats d’aquesta secció. Els exemplars que formen part d’aquesta secció s’ordenaran a les prestatgeries pel corresponent número currens.

·Secció B o Complementària de la Biblioteca Joan Fuster Ortells (CBJFO)

Està formada per:

I.– Les reedicions i les noves edicions de llibres i fullets l’autoria total o parcial dels quals s’atribuïsca al llegatari i hagen estat impresos després de la seua defunció, així com els que tracten sobre la seua vida o obra, fins a un màxim de tres exemplars per títol.

II.– Els llibres, els catàlegs i els fullets de/sobre el llegatari incorporats al fons després de la seua defunció, encara que ja existisca algun exemplar a la secció A, fins arribar a un màxim de tres exemplars per edició entre aquesta i l’anterior.

III.– Els llibres, els catàlegs i els opuscles on hi haja referències rellevants sobre el llegatari.

És a dir, quan tinga especial protagonisme textual o visual, quan aparega citat de manera significativa i quan figure la seua imatge a la coberta de l’exemplar o, si més no, en il·lustracions del seu interior.
La Direcció del Centre tindrà la potestat d’adquirir exemplars no existents en aquesta secció, amb els quals enriquir el contingut d’aquest fons, així com l’acceptació o no de donacions, sempre tenint en compte la relació del seu contingut amb el llegatari.
Tindran cabuda en aquesta secció fins a un màxim de tres exemplars de la mateixa edició.
Els títols que sobrepassen aquesta quantitat es remetran a la Biblioteca Municipal de Sueca perquè hi formen part de la secció local.
Només es podrà practicar l’expurgació d’exemplars d’aquesta secció quan es puguen reemplaçar per altres de la mateixa edició.
Els llibres, els catàlegs i els fullets que formen part d’aquesta secció s’ordenaran topogràficament d’acord la C.D.U.

·Secció C o Auxiliar de la Biblioteca Joan Fuster Ortells (ABJFO)

Està formada per:

I.– La resta de llibres, catàlegs i fullets existents a la Casa Joan Fuster en la data d’aprovació d’aquest Reglament i no incorporats a les dues seccions anteriors.

II.– Els títols procedents de donacions fetes per particulars, institucions i empreses, que s’incorporen al fons a partir de l’aprovació d’aquest Reglament. En aquest cas, la Direcció del Centre tindrà la potestat d’acceptar donacions, parcialment o en la seua totalitat.
Tan sols es conservarà en aquesta secció un exemplar per títol i edició. La resta es derivaran als fons general de la Biblioteca Municipal de Sueca.

Únicament es podrà practicar l’expurgació dels exemplars deteriorats d’aquesta secció quan es puguen reemplaçar per altres de la mateixa edició.

Els llibres, els catàlegs i els fullets que formen part d’aquesta secció s’ordenaran topogràficament d’acord la C.D.U.

A) La consulta del fons bibliogràfic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservació i seguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuit anys complerts.

B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, ambuna antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres, de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsable del servei.

C) Les peticions de consulta dels exemplars es faran per escrit en la butlleta de comanda queproporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiques s’hauràd’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlleta per cadaexemplar que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre documentoriginal que l’identifique.

D) Es permetrà la consulta simultània d’un màxim de tres exemplars.

E) La consulta dels exemplars que formen part de la col·lecció bibliogràfica haurà de efectuar-senecessàriament a la sala habilitada, d’on els usuaris no els podran traure sota cap concepte.

F) El funcionari encarregat de la col·lecció bibliogràfica, d’acord amb la Direcció, podrà restringirl’accés als exemplars de conservació delicada i estat fràgil, o aquells que per la seua naturalesa nopuguen ser objecte de consulta pública.

G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil oinstrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus debeguda o menjar.

H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma seràperseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, siescau, penalitzades de la manera prevista per la llei.

I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pelsresponsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instrumentssemblants.

TERCER.-

De les normes de reprografia del fons bibliogràfic:

A) S’autoritzarà la reproducció de fins a un màxim del deu per cent de les pàgines de l’exemplarsol·licitat, sempre que aquesta no tinga ànims de lucre i siga exclusivament per a investigació.

B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa latipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a ladivulgació de la vida i l’obra del llegatari, sempre que es respecten les condicions que s’hi fixen i escompte amb l’autorització ex professo dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual,és a dir, dels textos, imatges i suports.

C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic dels exemplars sol·licitats per a decidir eltipus de reproducció més adequada, bé fotocòpia mitjançant escànner, bé fotografia.

D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducciódels materials.

QUART.-

De les normes per a la cessió del fons bibliogràfic:

A) S’autoritzarà la cessió temporal d’exemplars del fons bibliogràfic a les institucions acadèmiquessuperiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·liciten formalment per escrit, sempre quees tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicions fixades mitjançant un conveniespecífic.L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on s’ha de realitzarl’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així comles característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,il·luminació, etc.).En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seuavigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,assegurances, manipulació i seguretat dels exemplars cedits.

B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise elcompliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses ques’ocasionen per dietes i desplaçaments.

C) Resta exclosa la cessió d’exemplars per a activitats que no siguen estrictament expositives o queresponguen a propòsits editorials, així com el préstec de caràcter permanent.

D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions dela Direcció.

CINQUÉ.-

Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no tractada en el present Reglament.

REGLAMENT DEL FONS HEMEROGRÀFIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegattestamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, JoanBaldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen ireglamenten el Fons Hemerogràfic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-

Dels materials i les seccions que constitueixen el fons hemerogràfic:

·Secció A o Hemeroteca Joan Fuster Ortells (HJFO)Està formada per la col·lecció hemerogràfica del llegatari (diaris, setmanaris, revistes,anuaris, almanacs, etc.), existent al seu domicili particular del carrer de Sant Josep el dia de la seuadefunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992.Integren aquesta col·lecció tots els documents impresos que tinguen les següentscaracterístiques: contingut elaborat per diversos autors, periodicitat fixa i durada indeterminada.Resten exclosos d’aquest fons els dossiers que el llegatari va elaborar amb els retalls d’articlesperiodístics d’autoria pròpia, els que tracten sobre ell o els que feia servir com a elements de treball.Aquests dossiers formen part del fons arxivístic.En cap dels casos no es podrà fer expurgació d’exemplars obsolets, deteriorats, mutilats oduplicats d’aquesta secció.Els exemplars que formen part d’aquesta secció s’ordenaran als prestatges tenint en compte,preferentment, la mida, l’estat formal actual (enquadernat, en caixes o números solts), el títol i,finalment, la data.

·Secció B o Auxiliar de l’Hemeroteca Joan Fuster Ortells (AHJFO)Està formada pels materials hemerogràfics incorporats al fons després de la mort delllegatari, fins a un màxim de dos exemplars per número, comptant, si escau, amb els exemplars dela Secció A.Els exemplars dels setmanaris, revistes, anuaris, almanacs, etc. que s’incorporen a aquestasecció es conservaran complets i, com en la secció anterior, s’ordenaran als prestatges tenint encompte, preferentment, la mida, l’estat formal actual (enquadernat, en caixes o números solts), eltítol i, finalment, la data. Pel que fa als diaris, només s’incorporaran exemplars complets a la col·lecció quan lapresència del llegatari siga ben manifesta a la portada o a l’interior. En cas contrari, s’extraurà lapàgina on aparega el contingut d’interés i s’ordenarà cronològicament en un dossier de premsaespecífic dins d’aquesta secció.La Direcció del Centre tindrà la potestat de decidir les col·leccions que cal mantenir oiniciar; així com determinar si és adient incorporar a la col·lecció exemplars solts, per la relació delseu contingut amb el llegatari.

SEGON.-

De les condicions per a efectuar la consulta del fons hemerogràfic:

A) La consulta del fons hemerogràfic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservaciói seguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuitanys complerts.

B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, ambuna antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres,de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsabledel servei.

C) Les peticions de consulta dels exemplars es faran per escrit en la butlleta de comanda queproporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiques s’hauràd’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlleta per cadaexemplar que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre documentoriginal que l’identifique.

D) Es permetrà la consulta simultània d’un màxim de tres unitats documentals.

E) La consulta dels exemplars d’aquesta secció haurà de efectuar-se necessàriament a la salahabilitada, d’on els usuaris no els podran traure sota cap concepte.

F) El funcionari encarregat de la col·lecció hemerogràfica, d’acord amb la Direcció, podrà restringirl’accés als exemplars de conservació delicada i estat fràgil, o aquells que per la seua naturalesa nopuguen ser objecte de consulta pública.

G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil oinstrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus debeguda o menjar.

H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma seràperseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, siescau, penalitzades de la manera prevista per la llei.

I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pelsresponsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instrumentssemblants

TERCER.-

De les normes de reprografia del fons hemerogràfic:

A) S’autoritzarà la reproducció controlada de les unitats documentals d’aquesta secció, sempre quesiga exclusivament per a investigació.

B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa latipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a ladivulgació de la vida i l’obra del llegatari, sempre que es respecten les condicions que s’hi fixen i escompte amb l’autorització ex professo dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual,és a dir, dels textos, imatges i suports.

C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic dels exemplars sol·licitats per a decidir eltipus de reproducció més adequada, bé fotocòpia mitjançant escànner, bé fotografia.

D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducciódels materials

QUART.-

De les normes per a la cessió del fons hemerogràfic:

A) S’autoritzarà la cessió temporal d’exemplars del fons hemerogràfic a les institucionsacadèmiques superiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·liciten formalment perescrit, sempre que s’hi tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicions fixadesmitjançant un conveni.L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on s’ha de realitzarl’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així comles característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,il·luminació, etc.).En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seuavigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,assegurances, manipulació i seguretat dels exemplars cedits.

B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise elcompliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses ques’ocasionen per dietes i desplaçaments.

C) Resta exclosa la cessió d’exemplars per o activitats que no siguen estrictament expositives o queresponguen a criteris editorials, així com el préstec de caràcter permanent.

D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions dela Direcció.

CINQUÉ.-

Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no tractada en el present Reglament.

REGLAMENT DEL FONS ARXIVÍSTIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegattestamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, JoanBaldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen ireglamenten el Fons Arxivístic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-

Dels materials i les seccions que constitueixen el fons arxivístic:

·Secció A o Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO)Està formada per la col·lecció de documents i objectes personals existents en el seu domiciliparticular del carrer de Sant Josep el dia de la seua defunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992.Integren aquesta col·lecció les sèries següents:

I) “Documentació personal i familiar”, II)“Obra de creació”, III) “Documentació laboral”, IV) “Documentació sobre gestió de béns”, V)“Correspondència”, VI) “Documentació gràfica”, VII) “Fonoteca i audiovisuals”, VIII) “Objectespersonals”, i IX) “Vària”.En cap dels casos no es podrà fer expurgació de documents que formen part d’aquestasecció.·Secció AC o Materials incorporats a l’Arxiu Joan Fuster Ortells (MIAJFO)Està formada pels documents que tinguen relació amb el llegatari i hagen estat incorporats alfons després de la mort d’aquest.Les seues unitats s’agruparan d’acord amb les sèries enunciades a la secció anterior.Aquests documents poden procedir d’adquisicions o de donacions; ser originals o estarreproduïts en qualsevol tipus de suport.La Direcció del Centre tindrà la potestat d’adquirir documents o altres materials no existentsen la secció anterior, amb els quals enriquir el contingut d’aquest fons, així com l’acceptació o no dedonacions, sempre tenint en compte la relació del seu contingut amb el llegatari.

·Secció B o Arxiu Juan Fuster Seguí (AJFS)Està formada per la col·lecció de documents i objectes personals de Juan Fuster Seguíexistents el dia de la defunció del llegatari, ocorreguda el 21 de juny de 1992.Aquesta col·lecció s’agrupa d’acord amb les següents sèries: I) “Documentació personal ifamiliar”, II) “Documentació laboral”, III) “Documentació sobre gestió de béns”, IV)“Correspondència”, V) “Documentació gràfica”, VI) “Propaganda política”, i VII) “Vària”.En cap dels casos no es podrà fer expurgació de documents que formen part d’aquestasecció.·Secció BC o Materials incorporats a l’Arxiu Juan Fuster Segui (MIAJFS)Està formada pels documents que tinguen relació amb el pare del llegatari i hagen estatincorporats al fons després de la mort d’aquest.Les seues unitats s’agruparan d’acord amb les sèries enunciades a la secció anterior. Aquests documents poden procedir d’adquisicions o donacions; ser originals o estarreproduïts en qualsevol tipus de suport.La Direcció del Centre tindrà la potestat d’admetre o adquirir documents a incorporar enaquesta secció, sempre tenint en compte la relació del seu contingut amb el pare de llegatari.

SEGON.-

De les condicions per a efectuar la consulta del fons arxivístic:

A) La consulta del fons arxivístic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservació iseguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuitanys complerts.

B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, ambuna antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres,de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsabledel servei.

C) Les peticions de consulta de les unitats documentals es faran per escrit en la butlleta de comandaque proporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiquess’haurà d’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlletaper cada unitat que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre documentoriginal que l’identifique.

D) No es permetrà la consulta simultània de més d’una unitat documental.

E) La consulta de les unitats documentals d’aquestes seccions haurà de efectuar-se necessàriament ala sala habilitada, d’on els usuaris no les podran traure sota cap concepte.

F) El funcionari encarregat de la col·lecció arxivística, d’acord amb la Direcció, podrà restringirl’accés a les unitats documentals de conservació delicada i estat fràgil, o aquelles que per la seuanaturalesa no puguen ser objecte de consulta pública.

G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil oinstrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus debeguda o menjar.

H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma seràperseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, siescau, penalitzades de la manera prevista per la llei.

I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pelsresponsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instrumentssemblants.

TERCER.-

De les normes de reprografia del fons arxivístic:

A) S’autoritzarà la reproducció controlada de les unitats documentals d’aquesta secció, sempre quesiga exclusivament per a investigació.Quan l’objecte de la reproducció siguen els documents compresos en la secció A, sèrie V, ésa dir, “Correspondència” de l’Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO), la persona o entitat interessadahaurà de fer una petició prèvia a la Biblioteca de Catalunya, sense l’autorització expressa per escritde la qual no s’hi podrà atendre cap sol·licitud.

B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa latipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a ladivulgació de la vida i l’obra del llegatari, i sempre que es compte amb l’autorització prèvia perescrit dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual dels textos, les imatges i elssuports.En canvi, quan l’objecte de la petició de còpies per a ús públic o comercial siguen elsdocuments compresos en la secció A, sèrie V, és a dir, “Correspondència” de l’Arxiu Joan FusterOrtells (AJFO), l’interessat haurà de fer una petició prèvia a la Biblioteca de Catalunya, sensel’autorització expressa per escrit de la qual no s’atendrà cap sol·licitud, i amb el respecte dels dretsdels respectius titulars de la propietat intel·lectual.En qualsevol dels casos, serà condició indispensable citar la procedència del document enles còpies d’ús públic o comercial, de qualsevol format.

C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic de les unitats sol·licitades a l’hora de decidirel tipus de reproducció més adequada per a la conservació del document.

D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducciódels materials.

QUART.-

De les normes per a la cessió d’unitats documentals originals del fons arxivístic:

A) S’autoritzarà la cessió temporal d’unitats documentals originals del fons arxivístic a lesinstitucions acadèmiques superiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·licitenformalment per escrit, sempre que s’hi tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicionsfixades mitjançant un conveni específic.L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on haja de realitzar-sel’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així comles característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,il·luminació, etc.).

En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seuavigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,assegurances, manipulació i seguretat dels materials cedits.Quan l’objecte de la cessió siguen els documents compresos en la secció A, sèrie V, és a dir,“Correspondència” de l’Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO), l’interessat haurà de fer una peticióprèvia a la Biblioteca de Catalunya, sense l’autorització expressa per escrit de la qual no s’atendràcap sol·licitud.

B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise elcompliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses ques’ocasionen per dietes i desplaçaments.

C) Resta exclosa la cessió de les peces d’aquests fons per a activitats que no siguen estrictamentexpositives o que responguen a criteris editorials, així com el préstec de caràcter permanent.

D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions dela Direcció.E) Com a contraprestació de la cessió, la Direcció podrà demanar a la institució peticionària laneteja o restauració dels materials cedits per a la seua exhibició.

CINQUÉ.-

Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no tractada en el present Reglament.