REGLAMENT DEL FONS BIBLIOGRÀFIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegat
testamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3
de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, Joan
Baldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen i
reglamenten el Fons Bibliogràfic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-
Dels materials i les seccions que constitueixen el fons bibliogràfic:
·Secció A o Biblioteca Joan Fuster Ortells (BJFO)
Està formada per la col·lecció bibliogràfica del llegatari existent al seu domicili particular
del carrer de Sant Josep el dia de la seua defunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992.
Integren aquesta col·lecció els llibres i fullets impresos.
En cap dels casos no es podrà fer expurgació d’exemplars obsolets, deteriorats, mutilats o
duplicats d’aquesta secció.
Els exemplars que formen part d’aquesta secció s’ordenaran a les prestatgeries pel
corresponent número currens.
·Secció B o Complementària de la Biblioteca Joan Fuster Ortells (CBJFO)

Està formada per:

I.– Les reedicions i les noves edicions de llibres i fullets l’autoria total o parcial dels quals
s’atribuïsca al llegatari i hagen estat impresos després de la seua defunció, així com els que tracten
sobre la seua vida o obra, fins a un màxim de tres exemplars per títol.
II.– Els llibres, els catàlegs i els fullets de/sobre el llegatari incorporats al fons després de la
seua defunció, encara que ja existisca algun exemplar a la secció A, fins arribar a un màxim de tres
exemplars per edició entre aquesta i l’anterior.
III.– Els llibres, els catàlegs i els opuscles on hi haja referències rellevants sobre el llegatari.

És a dir, quan tinga especial protagonisme textual o visual, quan aparega citat de manera
significativa i quan figure la seua imatge a la coberta de l’exemplar o, si més no, en il·lustracions del
seu interior.
La Direcció del Centre tindrà la potestat d’adquirir exemplars no existents en aquesta secció,
amb els quals enriquir el contingut d’aquest fons, així com l’acceptació o no de donacions, sempre
tenint en compte la relació del seu contingut amb el llegatari.
Tindran cabuda en aquesta secció fins a un màxim de tres exemplars de la mateixa edició.
Els títols que sobrepassen aquesta quantitat es remetran a la Biblioteca Municipal de Sueca perquè
hi formen part de la secció local.
Només es podrà practicar l’expurgació d’exemplars d’aquesta secció quan es puguen
reemplaçar per altres de la mateixa edició.
Els llibres, els catàlegs i els fullets que formen part d’aquesta secció s’ordenaran
topogràficament d’acord la C.D.U.
·Secció C o Auxiliar de la Biblioteca Joan Fuster Ortells (ABJFO)

Està formada per:

I.– La resta de llibres, catàlegs i fullets existents a la Casa Joan Fuster en la data d’aprovació
d’aquest Reglament i no incorporats a les dues seccions anteriors.
II.– Els títols procedents de donacions fetes per particulars, institucions i empreses, que
s’incorporen al fons a partir de l’aprovació d’aquest Reglament. En aquest cas, la Direcció del Centre
tindrà la potestat d’acceptar donacions, parcialment o en la seua totalitat.
Tan sols es conservarà en aquesta secció un exemplar per títol i edició. La resta es derivaran
als fons general de la Biblioteca Municipal de Sueca.
Únicament es podrà practicar l’expurgació dels exemplars deteriorats d’aquesta secció quan
es puguen reemplaçar per altres de la mateixa edició.
Els llibres, els catàlegs i els fullets que formen part d’aquesta secció s’ordenaran
topogràficament d’acord la C.D.U.

SEGON.-
De les condicions per a efectuar la consulta del fons bibliogràfic:

A) La consulta del fons bibliogràfic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservació i
seguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuit
anys complerts.
B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres,
de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsable
del servei.
C) Les peticions de consulta dels exemplars es faran per escrit en la butlleta de comanda que
proporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiques s’haurà
d’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlleta per cada
exemplar que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre document
original que l’identifique.
D) Es permetrà la consulta simultània d’un màxim de tres exemplars.
E) La consulta dels exemplars que formen part de la col·lecció bibliogràfica haurà de efectuar-se
necessàriament a la sala habilitada, d’on els usuaris no els podran traure sota cap concepte.
F) El funcionari encarregat de la col·lecció bibliogràfica, d’acord amb la Direcció, podrà restringir
l’accés als exemplars de conservació delicada i estat fràgil, o aquells que per la seua naturalesa no
puguen ser objecte de consulta pública.
G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil o
instrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,
llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus de
beguda o menjar.
H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma serà
perseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, si
escau, penalitzades de la manera prevista per la llei.
I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pels
responsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instruments
semblants.

TERCER.-
De les normes de reprografia del fons bibliogràfic:

A) S’autoritzarà la reproducció de fins a un màxim del deu per cent de les pàgines de l’exemplar
sol·licitat, sempre que aquesta no tinga ànims de lucre i siga exclusivament per a investigació.
B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa la
tipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a la
divulgació de la vida i l’obra del llegatari, sempre que es respecten les condicions que s’hi fixen i es
compte amb l’autorització ex professo dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual,
és a dir, dels textos, imatges i suports.
C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic dels exemplars sol·licitats per a decidir el
tipus de reproducció més adequada, bé fotocòpia mitjançant escànner, bé fotografia.
D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducció
dels materials.

QUART.-

De les normes per a la cessió del fons bibliogràfic:
A) S’autoritzarà la cessió temporal d’exemplars del fons bibliogràfic a les institucions acadèmiques
superiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·liciten formalment per escrit, sempre que
es tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicions fixades mitjançant un conveni
específic.
L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on s’ha de realitzar
l’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,
etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així com
les característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,
il·luminació, etc.).
En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seua
vigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,
assegurances, manipulació i seguretat dels exemplars cedits.
B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise el
compliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses que
s’ocasionen per dietes i desplaçaments.
C) Resta exclosa la cessió d’exemplars per a activitats que no siguen estrictament expositives o que
responguen a propòsits editorials, així com el préstec de caràcter permanent.
D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions de
la Direcció.

CINQUÉ.-

Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no
tractada en el present Reglament.

REGLAMENT DEL FONS HEMEROGRÀFIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegat
testamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3
de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, Joan
Baldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen i
reglamenten el Fons Hemerogràfic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-
Dels materials i les seccions que constitueixen el fons hemerogràfic:
·Secció A o Hemeroteca Joan Fuster Ortells (HJFO)
Està formada per la col·lecció hemerogràfica del llegatari (diaris, setmanaris, revistes,
anuaris, almanacs, etc.), existent al seu domicili particular del carrer de Sant Josep el dia de la seua
defunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992.
Integren aquesta col·lecció tots els documents impresos que tinguen les següents
característiques: contingut elaborat per diversos autors, periodicitat fixa i durada indeterminada.
Resten exclosos d’aquest fons els dossiers que el llegatari va elaborar amb els retalls d’articles
periodístics d’autoria pròpia, els que tracten sobre ell o els que feia servir com a elements de treball.
Aquests dossiers formen part del fons arxivístic.
En cap dels casos no es podrà fer expurgació d’exemplars obsolets, deteriorats, mutilats o
duplicats d’aquesta secció.
Els exemplars que formen part d’aquesta secció s’ordenaran als prestatges tenint en compte,
preferentment, la mida, l’estat formal actual (enquadernat, en caixes o números solts), el títol i,
finalment, la data.
·Secció B o Auxiliar de l’Hemeroteca Joan Fuster Ortells (AHJFO)
Està formada pels materials hemerogràfics incorporats al fons després de la mort del
llegatari, fins a un màxim de dos exemplars per número, comptant, si escau, amb els exemplars de
la Secció A.
Els exemplars dels setmanaris, revistes, anuaris, almanacs, etc. que s’incorporen a aquesta
secció es conservaran complets i, com en la secció anterior, s’ordenaran als prestatges tenint en
compte, preferentment, la mida, l’estat formal actual (enquadernat, en caixes o números solts), el
títol i, finalment, la data.
Pel que fa als diaris, només s’incorporaran exemplars complets a la col·lecció quan la
presència del llegatari siga ben manifesta a la portada o a l’interior. En cas contrari, s’extraurà la
pàgina on aparega el contingut d’interés i s’ordenarà cronològicament en un dossier de premsa
específic dins d’aquesta secció.
La Direcció del Centre tindrà la potestat de decidir les col·leccions que cal mantenir o
iniciar; així com determinar si és adient incorporar a la col·lecció exemplars solts, per la relació del
seu contingut amb el llegatari.

SEGON.-
De les condicions per a efectuar la consulta del fons hemerogràfic:
A) La consulta del fons hemerogràfic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservació
i seguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuit
anys complerts.
B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres,
de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsable
del servei.
C) Les peticions de consulta dels exemplars es faran per escrit en la butlleta de comanda que
proporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiques s’haurà
d’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlleta per cada
exemplar que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre document
original que l’identifique.
D) Es permetrà la consulta simultània d’un màxim de tres unitats documentals.
E) La consulta dels exemplars d’aquesta secció haurà de efectuar-se necessàriament a la sala
habilitada, d’on els usuaris no els podran traure sota cap concepte.
F) El funcionari encarregat de la col·lecció hemerogràfica, d’acord amb la Direcció, podrà restringir
l’accés als exemplars de conservació delicada i estat fràgil, o aquells que per la seua naturalesa no
puguen ser objecte de consulta pública.
G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil o
instrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,
llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus de
beguda o menjar.
H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma serà
perseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, si
escau, penalitzades de la manera prevista per la llei.
I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pels
responsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instruments
semblants

TERCER.-
De les normes de reprografia del fons hemerogràfic:
A) S’autoritzarà la reproducció controlada de les unitats documentals d’aquesta secció, sempre que
siga exclusivament per a investigació.
B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa la
tipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a la
divulgació de la vida i l’obra del llegatari, sempre que es respecten les condicions que s’hi fixen i es
compte amb l’autorització ex professo dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual,
és a dir, dels textos, imatges i suports.
C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic dels exemplars sol·licitats per a decidir el
tipus de reproducció més adequada, bé fotocòpia mitjançant escànner, bé fotografia.
D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducció
dels materials

QUART.-
De les normes per a la cessió del fons hemerogràfic:
A) S’autoritzarà la cessió temporal d’exemplars del fons hemerogràfic a les institucions
acadèmiques superiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·liciten formalment per
escrit, sempre que s’hi tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicions fixades
mitjançant un conveni.
L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on s’ha de realitzar
l’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,
etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així com
les característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,
il·luminació, etc.).
En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seua
vigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,
assegurances, manipulació i seguretat dels exemplars cedits.
B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise el
compliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses que
s’ocasionen per dietes i desplaçaments.
C) Resta exclosa la cessió d’exemplars per o activitats que no siguen estrictament expositives o que
responguen a criteris editorials, així com el préstec de caràcter permanent.
D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions de
la Direcció.

CINQUÉ.-
Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no
tractada en el present Reglament.

REGLAMENT DEL FONS ARXIVÍSTIC DE CASA JOAN FUSTER

D’acord amb el que s’estipula al capítol V, apartat C/II, del document “Cessió del llegat
testamentari de l’escriptor Joan Fuster”, aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament de Sueca el dia 3
de març de 2011, i referendat per l’hereu Sr. Josep Palàcios Martínez i l’alcalde de la ciutat, Joan
Baldoví Roda, el dia 15 dels mateixos mes i any, tot seguit es detallen els articles que fixen i
reglamenten el Fons Arxivístic de la Casa Joan Fuster i el seu ús.

PRIMER.-
Dels materials i les seccions que constitueixen el fons arxivístic:
·Secció A o Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO)
Està formada per la col·lecció de documents i objectes personals existents en el seu domicili
particular del carrer de Sant Josep el dia de la seua defunció, ocorreguda el 21 de juny de 1992.
Integren aquesta col·lecció les sèries següents: I) “Documentació personal i familiar”, II)
“Obra de creació”, III) “Documentació laboral”, IV) “Documentació sobre gestió de béns”, V)
“Correspondència”, VI) “Documentació gràfica”, VII) “Fonoteca i audiovisuals”, VIII) “Objectes
personals”, i IX) “Vària”.
En cap dels casos no es podrà fer expurgació de documents que formen part d’aquesta
secció.
·Secció AC o Materials incorporats a l’Arxiu Joan Fuster Ortells (MIAJFO)
Està formada pels documents que tinguen relació amb el llegatari i hagen estat incorporats al
fons després de la mort d’aquest.
Les seues unitats s’agruparan d’acord amb les sèries enunciades a la secció anterior.
Aquests documents poden procedir d’adquisicions o de donacions; ser originals o estar
reproduïts en qualsevol tipus de suport.
La Direcció del Centre tindrà la potestat d’adquirir documents o altres materials no existents
en la secció anterior, amb els quals enriquir el contingut d’aquest fons, així com l’acceptació o no de
donacions, sempre tenint en compte la relació del seu contingut amb el llegatari.
·Secció B o Arxiu Juan Fuster Seguí (AJFS)
Està formada per la col·lecció de documents i objectes personals de Juan Fuster Seguí
existents el dia de la defunció del llegatari, ocorreguda el 21 de juny de 1992.
Aquesta col·lecció s’agrupa d’acord amb les següents sèries: I) “Documentació personal i
familiar”, II) “Documentació laboral”, III) “Documentació sobre gestió de béns”, IV)
“Correspondència”, V) “Documentació gràfica”, VI) “Propaganda política”, i VII) “Vària”.
En cap dels casos no es podrà fer expurgació de documents que formen part d’aquesta
secció.
·Secció BC o Materials incorporats a l’Arxiu Juan Fuster Segui (MIAJFS)
Està formada pels documents que tinguen relació amb el pare del llegatari i hagen estat
incorporats al fons després de la mort d’aquest.
Les seues unitats s’agruparan d’acord amb les sèries enunciades a la secció anterior.
Aquests documents poden procedir d’adquisicions o donacions; ser originals o estar
reproduïts en qualsevol tipus de suport.
La Direcció del Centre tindrà la potestat d’admetre o adquirir documents a incorporar en
aquesta secció, sempre tenint en compte la relació del seu contingut amb el pare de llegatari.

SEGON.-
De les condicions per a efectuar la consulta del fons arxivístic:
A) La consulta del fons arxivístic de Casa Joan Fuster està restringida, per raons de conservació i
seguretat, als investigadors que acrediten suficientment tal condició, i sempre que tinguen divuit
anys complerts.
B) Els interessats hauran de concertar cita prèvia, mitjançant contacte telefònic o electrònic, amb
una antelació mínima de quaranta-vuit hores. L’horari d’atenció al públic serà de dijous i divendres,
de 9 a 14 hores, i sempre comptarà amb la presència a la sala de consulta del funcionari responsable
del servei.
C) Les peticions de consulta de les unitats documentals es faran per escrit en la butlleta de comanda
que proporcionarà el funcionari encarregat del servei, on a més de les dades personals bàsiques
s’haurà d’especificar la finalitat de la investigació. L’interessat haurà de complimentar una butlleta
per cada unitat que sol·licite, i junt a la qual deixarà en dipòsit el D.N.I. o qualsevol altre document
original que l’identifique.
D) No es permetrà la consulta simultània de més d’una unitat documental.
E) La consulta de les unitats documentals d’aquestes seccions haurà de efectuar-se necessàriament a
la sala habilitada, d’on els usuaris no les podran traure sota cap concepte.
F) El funcionari encarregat de la col·lecció arxivística, d’acord amb la Direcció, podrà restringir
l’accés a les unitats documentals de conservació delicada i estat fràgil, o aquelles que per la seua
naturalesa no puguen ser objecte de consulta pública.
G) A la sala de consulta només es podrà accedir amb quadern, llapis i ordinador portàtil o
instrument semblant. No es podran introduir-hi bolígrafs, retoladors, gomes d’esborrar, carpetes,
llibres, bosses, paquets, sobres, motxilles, fundes de portàtils, roba d’abric, etc., ni cap tipus de
beguda o menjar.
H) Queda prohibit realitzar anotacions sobre els exemplars. La transgressió d’aquesta norma serà
perseguida d’ofici per les institucions encarregades de conservar aquest llegat bibliogràfic i, si
escau, penalitzades de la manera prevista per la llei.
I) No està permès l’ús de mòbil a la sala de consulta. Tampoc, sense autorització signada pels
responsables del fons, els aparells reproductors, com càmeres fotogràfiques, videos o d’instruments
semblants.

TERCER.-
De les normes de reprografia del fons arxivístic:
A) S’autoritzarà la reproducció controlada de les unitats documentals d’aquesta secció, sempre que
siga exclusivament per a investigació.
Quan l’objecte de la reproducció siguen els documents compresos en la secció A, sèrie V, és
a dir, “Correspondència” de l’Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO), la persona o entitat interessada
haurà de fer una petició prèvia a la Biblioteca de Catalunya, sense l’autorització expressa per escrit
de la qual no s’hi podrà atendre cap sol·licitud.
B) No està autoritzada la utilització de les còpies per a ús públic o comercial, no importa la
tipologia, mida o suport final, llevat dels casos que la Direcció ho considere d’interès per a la
divulgació de la vida i l’obra del llegatari, i sempre que es compte amb l’autorització prèvia per
escrit dels respectius titulars dels drets de la propietat intel·lectual dels textos, les imatges i els
suports.
En canvi, quan l’objecte de la petició de còpies per a ús públic o comercial siguen els
documents compresos en la secció A, sèrie V, és a dir, “Correspondència” de l’Arxiu Joan Fuster
Ortells (AJFO), l’interessat haurà de fer una petició prèvia a la Biblioteca de Catalunya, sense
l’autorització expressa per escrit de la qual no s’atendrà cap sol·licitud, i amb el respecte dels drets
dels respectius titulars de la propietat intel·lectual.
En qualsevol dels casos, serà condició indispensable citar la procedència del document en
les còpies d’ús públic o comercial, de qualsevol format.
C) El personal responsable del fons valorarà l’estat físic de les unitats sol·licitades a l’hora de decidir
el tipus de reproducció més adequada per a la conservació del document.
D) Una normativa específica fixarà les taxes que els usuaris hauran de satisfer per la reproducció
dels materials.

QUART.-
De les normes per a la cessió d’unitats documentals originals del fons arxivístic:

A) S’autoritzarà la cessió temporal d’unitats documentals originals del fons arxivístic a les
institucions acadèmiques superiors i fundacions de caràcter sociocultural que ho sol·liciten
formalment per escrit, sempre que s’hi tracte d’activitats expositives i s’acomplisquen les condicions
fixades mitjançant un conveni específic.
L’entitat peticionària acompanyarà a la sol·licitud un plànol de l’espai on haja de realitzar-se
l’exposició, tot especificant les condicions ambientals (humitat, temperatura, il·luminació màxima,
etc.) i de seguretat de la sala (personal de vigilància, alarma, sistema antiincendis, etc.), així com
les característiques de les vitrines en què estarà exposat (mesures, sistema de tancament,
il·luminació, etc.).
En el conveni s’haurà de fer constar la finalitat de la cessió, el lloc de destinació i la seua
vigència, així com les obligacions de l’entitat cessionària en matèria d’embalatges, transports,
assegurances, manipulació i seguretat dels materials cedits.
Quan l’objecte de la cessió siguen els documents compresos en la secció A, sèrie V, és a dir,
“Correspondència” de l’Arxiu Joan Fuster Ortells (AJFO), l’interessat haurà de fer una petició
prèvia a la Biblioteca de Catalunya, sense l’autorització expressa per escrit de la qual no s’atendrà
cap sol·licitud.
B) L’entitat peticionària acceptarà la presència d’un representant o correu, perquè supervise el
compliment de les condicions especificades en el paràgraf anterior i assumirà les despeses que
s’ocasionen per dietes i desplaçaments.
C) Resta exclosa la cessió de les peces d’aquests fons per a activitats que no siguen estrictament
expositives o que responguen a criteris editorials, així com el préstec de caràcter permanent.
D) Serà condició indispensable citar la procedència dels materials cedits d’acord les instruccions de
la Direcció.
E) Com a contraprestació de la cessió, la Direcció podrà demanar a la institució peticionària la
neteja o restauració dels materials cedits per a la seua exhibició.

CINQUÉ.-
Final:
La Direcció del Centre es reserva el dret de resoldre qualsevol qüestió interpretativa o no
tractada en el present Reglament.